Obowiązujące w Wielkiej Brytanii przepisy pozwalają firmom zaliczać wydatki poniesione na szkolenia, kursy itp. do kosztów podatkowych. Dotyczy to jednak wyłącznie dokształcania służącego zwiększeniu już istniejących umiejętności zawodowych przedsiębiorcy lub jego pracowników. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, prawidłowo odliczonym kosztem może być także wydatek na dojazd, zakwaterowanie itp.

Każdy dobrze prosperujący przedsiębiorca wie, że nie ma rozwoju bez ciągłego zdobywania wiedzy. Inwestycja w dokształcanie siebie i swoich pracowników może zwrócić się w postaci nowych kontraktów czy rozszerzenia obszaru działalności. Przepisy obowiązujące w Wielkiej Brytanii uznają koszty dokształcania za możliwe do zaliczenia w koszty firmy – należy jednak znać zasady decydujące, które koszty można w ten sposób zakwalifikować.

Koszty dokształcania jako koszt firmy

Zarówno self-employed, jak i limited company, mogą zaliczyć wydatki poniesione na szkolenia, kursy itp. do kosztów firmy. Co więcej, jeśli w związku z dokształcaniem pojawiły się inne koszty, np. zakwaterowania, dojazdów, posiłków itd., również je można zaliczyć w koszty firmy. Muszą jednak zostać spełnione pewne warunki.

Jakie koszty dokształcania są kosztem firmy

Aby wydatek poniesiony na dokształcanie stanowił koszt firmy, przebyte szkolenie musi być adekwatne do wykonywanej pracy – zwiększyć kompetencje, wzmocnić zestaw umiejętności już istniejących, biegłość w danym zawodzie itp. Pomoc w osiągnięciu lepszych wyników ma przynieść realną korzyść dla firmy, a co za tym idzie także dla krajowej gospodarki.

Szkolenie dyrektorów limited company

W przypadku dyrektorów limited company obowiązuje dość duża elastyczność w zaliczaniu wydatków na dokształcanie do kosztów firmy. Szkolenia mogą dotyczyć zarówno umiejętności zawodowych związanych z wykonywaną pracą, jak i tzw. umiejętności miękkich, takich jak radzenie sobie ze stresem, zarządzanie personelem itp. W tym drugim przypadku wydatek na odbyte szkolenie stanowi koszt firmy, jeśli pozwala dyrektorowi limited company stać się efektywniejszym managerem, zwiększyć produktywność spółki itd.

Dokształcanie, które nie stanowi kosztu firmy

Według brytyjskiego ustawodawcy szkolenia dzielą się na dwie grupy: takie, które mają na celu wzmocnienie bieżących umiejętności oraz takie, które służą nabywaniu umiejętności nowych. Pierwsze mogą stanowić koszt w podatku dochodowy, drugie – nie. Zdaniem HMRC bowiem wydatki na dokształcanie mogą być kosztem podatkowym, jeśli przynoszą korzyść nie tylko przedsiębiorcy, ale też gospodarce. Koszt poniesiony w celu zdobycia nowej umiejętności przynosi korzyść wyłącznie przedsiębiorcy, więc nie może być zaliczone do kosztów.

Zaliczanie szkoleń do kosztów – przykład

Agnieszka jest lekarzem-stomatologiem pracującym jako stażysta. Nie może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatków związanych z ukończeniem studiów. Jednak kiedy już rozpocznie działalność jako self-employed, będzie mogła uznać za koszt firmy wszystkie wydatki związane z rozwojem zawodowym. Jeśli jednak zdecyduje się ukończyć kurs np. z wykonywania zastrzyków z botoksu, wydatku takiego nie będzie mogła zaliczyć do kosztów podatkowych, ponieważ zakres takiego dokształcania nie pokrywa się z zakresem jej bieżącej działalności.

Koszty dokształcania jako koszt firmy – pozostałe wydatki

Opisane powyżej zasady dotyczą zarówno kosztu samego szkolenia, jak i związanych z nim kosztów pobocznych, np. dojazdów, zakwaterowania itp. Jeśli więc koszty poboczne dotyczą szkolenia podnoszącego już istniejące umiejętności, można je zaliczyć do kosztów firmy. Jeśli dotyczą szkolenia związanego z nabywaniem umiejętności nowych, nie zalicza się ich do kosztów. Dobra znajomość tych zasad pozwoli podatnikowi prowadzącemu firmę w UK prawidłowo odprowadzać podatki i unikać nieprzyjemności w razie kontroli skarbowej.

Informacje o kosztach podatkowych dla osób prowadzących biuro w domu znajdziesz w tym artykule:

Biuro w domu – co można wliczyć w koszty prowadząc biuro w domu

 

UWAGA! Uzyskaj szczegółowe informacje i skontaktuj się ze swoim księgowym Iwona Accountancy Services Ltd.