Założenie w Wielkiej Brytanii spółki Ltd wymaga od przedsiębiorcy znajomości obowiązków, praw i odpowiedzialności dyrektorów oraz udziałowców. Różnica między tymi dwiema rolami jest bardzo istotna – nawet jeśli obie funkcje spełniać ma jedna i ta sama osoba. Zasady obowiązujące w tej kwestii należy poznać jeszcze przez rozpoczęciem działalności – zapewni to firmie optymalny start na rynku.

Limited company to jedna z popularnych form prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii. Korzystne rozliczenia podatkowe, ograniczone formalności i duże możliwości sprawiają, że każdego roku spółkę taką decyduje się założyć wielu Polaków mieszkających tu na stałe. Aby jednak odnieść z działalności największą korzyść, należy znać obowiązujące zasady – między innymi różnicę pomiędzy dyrektorem a udziałowcem spółki Ltd.

Proces rejestracji
Aby spółka limited company mogła zostać otworzona, musi mieć przynajmniej jednego dyrektora i jednego udziałowca, a także posiadać minimum jeden udział. Działalność należy zarejestrować w Companies House – jest to rejestr firm, odpowiednik polskiego Krajowego Rejestru Sądowego. Istnieje również możliwość zarejestrowania firmy za pośrednictwem zewnętrznego agenta – rozwiązanie to wymaga jednak pewnego nakładu kosztów.

Dyrektorzy i udziałowcy
W przypadku wielu początkujących firm rolę dyrektora i udziałowca spełnia jedna i ta sama osoba. Z drugiej strony spółka może mieć kilku dyrektorów i kilku udziałowców. Niezależnie od tego, jak ma kształtować się podział ról w przedsiębiorstwie, różnicę między tymi dwiema funkcjami należy poznać jeszcze przed rejestracją limited company – konieczne jest poznanie wymogów określonych dla każdej z nich, a także praw i obowiązków.

Kto może być udziałowcem w spółce Ltd
Udziałowcem w angielskiej spółce limited company może być osoba fizyczna lub prawna. W przypadku osób fizycznych nie ma znaczenia, czy prowadzą już działalność gospodarczą, czy nie. W przypadku osób prawnych udziałowcem może być inna spółka Ltd lub spółka akcyjna Plc.

Kto może być dyrektorem spółki
Wymagania dla dyrektorów limited company są podobne, jak w przypadku udziałowców. Funkcję tę może spełniać osoba fizyczna lub prawna. Warunkiem jest ukończenie 16. roku życia.

Powoływanie dyrektorów
Udziałowcy, zwani też wspólnikami spółki, są jej założycielami. To oni powołują dyrektorów, nadają im określone prawa i uprawnienia. Udziałowcy mają też prawo do odwołania dyrektora, w przypadku gdy ten dopuści się nadużycia, złamie prawo lub wykaże się niekompetencją. Przesłanką do zwolnienia dyrektora może być każde naruszenie warunków podpisanej umowy.

Oczekiwania wobec dyrektorów
Osoba fizyczna lub prawna sprawująca funkcję dyrektora jest odpowiedzialna za zarządzanie firmą zgodnie z prawem, statutem, zasadami etyki oraz regulacjami określonymi w ustawie o spółkach z 2006 r. Dyrektor działa w granicach uprawnień przyznanych mu przez udziałowców. Od osoby spełniającej tę funkcję oczekuje się aktywnego promowania firmy oraz nieustannego podejmowania działań, które przyczynią się do sukcesu spółki.

Odpowiedzialność dyrektora
Oczywiście na dyrektorach angielskich spółek limited spoczywają też obowiązki związane z rzetelnym i terminowym rozliczaniem podatków. Wymogiem ustawodawcy, za którego spełnienie odpowiedzialność ponosi dyrektor, jest także składanie zgodnych z prawdą i prawidłowych rocznych sprawozdań finansowych – odpowiada on za wszelkie zaniedbania i nieprawidłowości w tym zakresie. Osoba sprawująca funkcję dyrektora musi znać obowiązujące regulacje prawne i ustawowe terminy.

Odpowiedzialność udziałowca
Osoby będące udziałowcami ponoszą odpowiedzialność ograniczoną proporcjonalnie do wartości nominalnej ich udziałów. Przysługuje im prawo do podejmowania kluczowych decyzji, takich jak zmiana nazwy czy struktury firmy, inwestycje, powoływanie biegłych rewidentów, wprowadzanie zmian w statutach czy umowach podpisywanych z dyrektorami. Prawo do głosowania, kapitału i otrzymywania dywidend przysługuje udziałowcom odpowiednio do wniesionych udziałów.

Zyski udziałowców
Podobnie jak odpowiedzialność, również zyski udziałowców są uzależnione od wysokości ich udziałów. Proporcja ich własności, a co za tym idzie także i zysków w spółce limited zależy od liczby, wartości oraz rodzaju posiadanych akcji. Jeżeli firma zostanie rozwiązana, udziałowcy zachowują prawo do nadwyżki kapitałowej – proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

Kiedy konieczne jest wsparcie księgowego
Angielska spółka limited może być zarówno dużą korporacją, jak i firmą prowadzoną przez jedną osobę. W tym ostatnim wypadku wszystkie prawa i obowiązki, a także odpowiedzialność dyrektora i udziałowca spoczywa na przedsiębiorcy będącym założycielem spółki. Szczególnie na początku sprostanie wymogom ustawodawcy może być trudne, dlatego wielu Polaków działających w UK korzysta ze wsparcia polskiego biura rachunkowego – doświadczony księgowy pomoże przedsiębiorcy skutecznie rozpocząć działalność na Wyspach.

Zanim powstanie spółka
Warto w tym miejscu jeszcze raz podkreślić, iż znajomość praw, obowiązków i wymagań stawianych dyrektorom i udziałowcom jest konieczna jeszcze zanim przedsiębiorca zdecyduje się założyć spółkę Ltd. Dzięki skutecznemu planowaniu firma zyska optymalne warunki do rozwoju. Uniknie też odpowiedzialności, z którą wiązałoby się popełnienie błędu lub nieprawidłowe rozliczenie podatków.