Każdy pracownik uzyskujący dochody w Wielkiej Brytanii może ubiegać się o zwrot podatku dla osób pracujących w UK. Nadpłacone w trakcie roku środki zwracane są na konto bankowe podatnika lub wysłane w formie czeku. Zwrot podatku możliwy jest także w trakcie roku lub za lata ubiegłe.

Polacy zatrudnieni w Wielkiej Brytanii mają takie same obowiązki podatkowe, co obywatele UK. Pracodawca odprowadza za nich zaliczki na podatek. Jeśli wysokość tych zaliczek przekroczy podatek należy, pojawia się nadpłata. Taka sytuacja może mieć miejsce szczególnie przy częstej zmianie pracy. Pracownikowi przysługuje wtedy zwrot podatku z UK.

P800 – nadpłacony podatek w UK

Zasadniczo pracownik nie musi wnioskować o zwrot podatku z UK – HMRC powinno dokonać zwrotu automatycznie. Jeśli na podstawie posiadanych danych stwierdzi różnicę pomiędzy podatkiem należnym a kwotą wpłaconych zaliczek na podatek, wysyła obliczenie podatku P800. Podane w nim dane należy zweryfikować – HMRC może bowiem nie dysponować wszystkimi informacjami, dotyczącymi np. kosztów zatrudnienia.

Zwrot podatku dla osób pracujących w UK

Po otrzymaniu formularza P800 pracownik może ubiegać się o zwrot podatku online za pomocą Personal Tax Account. Jeśli nie zrobi tego w ciągu 45 dni, HMRC wyśle nadpłacone środki w formie czeku na adres, który posiada w swojej bazie. Zwrot podatku z UK można uzyskać nawet jeśli HMRC nie prześle P800. Odpowiedni wniosek najprościej złożyć poprzez Personal Tax Account.

Wniosek o zwrot podatku UK

Aby odzyskać nadpłacone podatki w UK, można złożyć wniosek online lub wysłać go w formie pisemnej do HMRC. W tym drugim wypadku należy podać dane osobowe, adres oraz numer National Insurance. Koniecznie też trzeba zamieścić szczegółowe informacje o zatrudnieniu – stanowią one podstawę do uznania, iż rzeczywiście pracownikowi przysługuje zwrot podatku UK. Dane takie to m.in. numery referencyjne PAYE pracodawców, okresy zatrudnienia, przychody, kwoty podatku itp. Do wniosku trzeba dołączyć kopie P60 i P45. Należy też pamiętać o własnoręcznym podpisie.

Podatek w UK – zwrot za lata poprzednie

O zwrot nadpłaconego podatku można zwracać się do 4 lat wstecz od momentu zakończenia danego roku podatkowego. Limity czasowe do wysyłania wniosków o zwrot podatku za poprzednie lata przedstawione są poniżej:

  • Rok podatkowy 2014/15 (do 5-go kwietnia 2015) – wniosek do 5-go kwietnia 2019

  • Rok podatkowy 2015/16 (do 5-go kwietnia 2016) – wniosek do 5-go kwietnia 2020

  • Rok podatkowy 2016/17 (do 5-go kwietnia 2017) – wniosek do 5-go kwietnia 2021

  • Rok podatkowy 2017/18 (do 5-go kwietnia 2018) – wniosek do 5-go kwietnia 2022

  • Rok podatkowy 2018/19 (do 5-go kwietnia 2019) – wniosek do 5-go kwietnia 2023

Podatki w UK – zwrot w trakcie roku

Osoby, które przestały pracować w trakcie roku podatkowego i nie będą miały stałego źródła dochodu, mogą wnioskować o zwrot nadpłaty przed zakończeniem roku podatkowego. W tym celu należy skorzystać z formularza P50 – można go wysłać online przez Government Gateway (nie ma wtedy konieczności dołączania kopii P45). W przypadku wysłania wniosku drogą tradycyjną, należy dołączyć do niego część 2 i 3 formularza P45. Formularza P50 nie mogą złożyć osoby, które planują ubiegać się o świadczenia państwowe, takie jak np. zasiłek dla poszukujących pracy.

UWAGA! Uzyskaj szczegółowe informacje i skontaktuj się ze swoim księgowym Iwona Accountancy Services Ltd.